مرتضی شریفیان

متولد 1343

لیسانس مشاوره

رییس شورای اسلامی کردیچال

 

 

 

 

 

 

ایرج انگورج تقوی

متولد 1351

دانشجوی حسابداری

نائب رییس شورای اسلامی کردیچال

 

 

 

 

 

 

فرشاد غرایاق زندی

متولد 1353

فوق دیپلم آموزش ابتدایی 

منشی وخزانه دار شورای اسلامی کردیچال

 

 

 

 

 

 

هادی انگورج تقوی

متولد 1357

لیسانس حسابداری 

دهیار کردیچال