مراحل عقب نشینی بن بست مهر-  زمین آقای کاووس شریفیان